Projektová a inženýrská činnost

Potenciál činnosti střediska se soustřeďuje v poskytování těchto služeb :

 • příprava investičních záměrů včetně ekonomického poradenství v tomto oboru
 • zajištění výchozích podkladů pro projektovou a inženýrskou činnost (pasporty, průzkumy, posudky)

zpracování předprojektové a projektové dokumentace staveb všech stupňů -   poskytnutí komplexní inženýrské činnosti a zajištění legislativy v povolovacím řízení staveb ve všech stupních (územní rozhodnutí, stavební povolení, vodohospodářské povolení, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, kolaudace)

 • doplňkové služby investorům a dodavatelům, oceňování staveb, kalkulace, posudky, technické výpočty, oponentury, konzultace
 • V   oblasti velkých územních celků, aglomerací a sídelních útvarů se zaměřujeme na řešení koncepcí zásobování vodou, likvidací odpadních vod, zásobování teplem a plynem.
 • V   návaznosti na vytvořenou koncepcí řešíme komplexní i individuální systémy liniových staveb produktovodů v intravilánu i v extravilánu území, v průmyslových areálech, v individuální bytové výstavbě.

Dominantní oblastí projektové činnosti jsou

 

Tepelné zdroje

*        zdroje centrální, lokální a individuální

*        výměníkové a předávací stanice parní, horkovodní, teplovodní

*        kotelny plynové, na tuhá paliva, elektrické

*        kombinované výroby tepla a elektrické energie

*        alternativní zdroje energie

 

Ústřední vytápění

 •  teplovodní a parní rozvody
 •  technologické rozvody médií v průmyslových areálech
 •  průmyslové plynovody, rozvody zemního plynu v budovách, rozvody propan-butan
 •  vytápění rodinných domků, obecních úřadů, škol, průmyslových budov a výrobních hal za pomocí nejmodernějších technologií
 •  příprava a distribuci teplé vody přípojky vodovodu, kanalizace
 •  hydraulické vyvažování otopných soustav, soustav teplé vody a cirkulace TUV v objektech
 •  instalace termostatických ventilů a regulačních prvků ústředního vytápění, měření tepla a TUV

Potenciál činnosti střediska se soustřeďuje v :

 • poskytování doplňkové služby investorům a dodavatelům při oceňování staveb, tvorbě kalkulací stavebních prací, zpracování posudků a technických výpočtů, oponentury a konzultace
 • poradenské a konzultační činnosti při řešení návrhů sanačních postupů odbourávání vlhkosti stavebních konstrukcí a izolací proti kapalinám
 • odborná příprava staveb, harmonogramů výstavby, toku materiálů
 • zajišťování  subdodávek  profesních  specialistů  v jednotlivých  oborech  v rámci přípravy výstavby 

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

24.10.2010 18:40
 - plynovody, plynovodní přípojky, regulační stanice plynu (plynárenské zařízení), odběrné plynové zařízení  - Vodovody, vodovodní přípojky, armaturní šachty, vodojemy, čerpací stanice, studny  - Kanalizace, kanalizační přípojky, objekty na kanalizačních štolách, čerpací stanice,...
>>

Vyhledávání

AREKOP © 2010 Všechna práva vyhrazena.